Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen prohlášení):

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí společnost AudioDIY se sídlem Patrik Bláha, Feřtekova 560, Praha 8, 181 00, IČO: 49267353, DIČ: CZ7107298385, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106650 a touto společností provozovaný internetový obchod www.audiodiy.cz. Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00025172. Detaily registrace jsou přístupné zde.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.audiodiy.cz.

Není-li v tomto prohlášení uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na tomto prohlášení a odkaz na něj je viditelně umístěn na www.audiodiy.cz

Preambule

Nákupy na www.audiodiy.cz se neobejdou bez sdílení některých osobních dat. I my jsme zákazníci a ani nám není jedno, jak je s našimi osobními údaji nakládáno, a proto ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost:

  1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., tj. v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.
  2. Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem:
    • plnění smlouvy uzavřené prodávajícím
    • nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů

Rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá registračnímu formuláři a nejsou zde spravovány žádné citlivé údaje.

  1. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu, popřípadě ke zpracování dotazníku spokojenosti, který je zasílán smluvním partnerem – poskytovatelem informačních služeb.
  2. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy, a to elektronickou cestou na e-mail adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí i nadále uchovávány, nejsou však, a to zcela v souladu se Zákonem 101/2000 Sb., žádným způsobem dále zpracovávány.
  3. Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním, resp. vyplněním osobních údajů v rámci internetového obchodu www.audiodiy.cz , dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o kupujícím na dobu neurčitou. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na admin@audiodiy.cz

Prodávající vždy postupuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Veškeré údaje, které jste nám předali např. při registraci, jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým jste nám dali svůj souhlas.

Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí Vaše data s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci Vaší objednávky.