Reklamační řád

Reklamační řád* je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.audiodiy.cz

Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.

Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost Patrik Bláha, Feřtekova 560, Praha 8, 181 00, IČO: 49267353, DIČ: CZ7107298385 a touto společností provozovaná internetový obchod www.audiodiy.cz

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.audiodiy.cz

Není-li v tomto reklamačním řádu uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na tomto prohlášení a odkaz na něj je viditelně umístěn na http://www.audiodiy.cz/

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

 1. Záruční doba pro veškeré prodávané produkty činí 24 měsíců.
 2. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 3. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí.
 4. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.
 5. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
 6. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 7. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.
 8. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
 9. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.
 10. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
 11. Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 12. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy:
  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od smlouvy

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiný subjekt – odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu.

POSTUP REKLAMACE

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. Internetový obchod www.audiodiy.cz si je toho pln vědom a v zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.

Prosíme vás, abyste tedy v zájmu urychlení reklamace vždy dodržovali následující postup:

 1. Zašlete informační e-mail s popisem závady zboží na adresu info((zavináč) = @)audiodiy.cz
 2. Do dvou pracovních dnů Vám bude odesláno sdělení adresy nejbližšího autorizovaného servisu reklamovaného produktu. Pro případ, že daný výrobek bude nutné z důvodu absence autorizovaného servisu odeslat zpět prodávajícímu, postupujte způsobem popsaným v bodech 3 - 5.
 3. Okopírujte daňový doklad - fakturu, který jste dostali spolu se zbožím.
 4. Na tuto kopii daňového dokladu (faktury) popište stručně závadu na zboží.
 5. Kopii daňového dokladu (fakturu) s popisem závady na zboží odešlete spolu s vadným zbožím v originálním obalu na adresu distribučního skladu prodávajícího (Patrik Bláha, Lomecká 692, 190 16 Praha 9, tel.: +420 777 644 637). Reklamované zboží vždy odesílejte doporučeně pro případ jeho ztráty doručovatelem. V zájmu urychlení Vaší reklamace doporučujeme zaslaný balík výrazně označit „REKLAMACE“.
 6. Toto neplatí v případě osobní reklamace v provozovně prodávajícího.
 7. Prodávající vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo zadat autorizovanému servisu pokyn k přímému odeslání opraveného reklamovaného zboží na adresu uvedenou v průvodce.
 9. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

* Reklamační řád se vztahuje na koncové zákazníky. Ustanovení nelze použít pro kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou právnickou a nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje nebo jej hodlá použít v rámci svého předmětu podnikání coby prostředku k udržení a zajištění příjmů. V takovémto případě se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.